Ksiegowość w Szwecji

Szwedzki system podatkowy różni się od polskiego systemu podatkowego, a podstawowa różnica wynika z faktu, że podatek dochodowy od osób fizycznych (1-szy przedział skali podatkowej) jest podatkiem gminnym, a jego stawka różni się w zależności od decyzji władz danej gminy. Większa jest też liczba form opodatkowania. W Szwecji funkcjonują przykładowo. podatek od nieruchomości czy podatek majątkowy.

Instytucją rządową odpowiedzialną za system podatkowy jest Szwedzki Urząd Skarbowy Skatteverket, działający za pośrednictwem regionalnych oddziałów. Na witrynie internetowej WWW Urzędu http://www.skatteverket.se można odkryć przepisy prawne, dane, broszury dostępne nie tylko w języku szwedzkim, niemniej jednak też w języku angielskim, czy polskim. Co więcej dodatkowe wiążące informacje można dostać od specjalistów zatrudnionych w urzędach skarbowych.

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od wynagrodzenia

W dniu 15 października 2005 roku weszła w życie Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od wynagrodzenia, zwana dalej Konwencją. W zgodzie z art. 29 ust.2 Konwencji, jej postanowienia mają użycie od 1 stycznia 2006 roku.

Konwencja tyczy się następujących podatków:

1. w Polsce

– podatku dochodowego od osób fizycznych,

– podatku dochodowego od ludzi prawnych.

2. w Szwecji

– państwowego podatku dochodowego,

– podatku od dywidend pobieranego u źródeł,

– podatku dochodowego od ludzi nie posiadających miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Szwecji,

– podatku dochodowego od nie posiadających miejsca zamieszkania na terytorium Szwecji artystów i sportowców,

– gminnego podatku dochodowego.

Najistotniejsze postanowienia Konwencji dotyczą unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od:

– dochodu z majątku nieruchomego (art.6),

– zysków przedsiębiorstwa/korporacji (art.7),

– dywidend (art.10),

– odsetek (art.11),

– należności licencyjnych (art.12),

– opodatkowania pracy najemnej (art.15) , a oprócz tego metod unikania podwójnego opodatkowania (art.22).

Zgodnie z art. 15, uposażenie za pracę najemną wykonywaną w Szwecji podlega opodatkowaniu w Polsce, jeżeli spełnione są (łącznie) poniższe okoliczności:

1. okres lub okresy tej pracy nie przekraczają łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynających się albo kończących w danym roku podatkowym,

2. wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Szwecji,

3. wynagrodzenie nie jest ponoszone poprzez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w Szwecji.

Treść konwencji można ściągnąć na wortalach:

– wersja polska konwencji:
www.mf.gov.pl/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/szwecja_polska_pol_polska_wersja_22_10.pdf,

– wersja angielska konwencji:
www.mf.gov.pl/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/sweden_poland_polish_alternate_05_11.pdf.

Poniżej zostały omówione formy opodatkowania w Szwecji bardzo istotne z punktu widzenia działalności gospodarczej.

Podatek dochodowy od ludzi prawnych

Podatek ten płacą chłopcy i dziewczęta prawne. Obowiązująca w Szwecji stawka podatku dochodowego od ludzi ustawowych wynosi 28%. Profity firm/działalności jednoosobowych/przedsiębiorstw będące fundamentem do opodatkowania naliczane są w Szwecji zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami w Unii Europejskiej i międzynarodowymi normami księgowości szwecja. Tak jak w Polsce, korzyści kapitałowe są opodatkowane jak prosty zysk firmy. Straty kapitało we ogólnie rzecz ujmując są odliczane od zysku i zazwyczaj mogą być przenoszone na lata następne. Firmy mogą odprowadzać część dochodu na rezerwy celowe, które nie są opodatkowane aż do momentu użycia ich do finansowania działal ności. Powszechna przystępność tego typu lokat i możliwość prowadzenia rotacji tych rezerw umożliwia na wyuzdane obniżenie stawki podatku dochodowego z 28% do mniej więcej 26%.

W zakresie sprawozdawczości finansowej obowiązują także wszystkie zasady stosowane powszechnie, np zasada cen historycznych, księgo wości zwiększającej się, natychmiastowego rozpoznania ryzyka straty i niekredytowania przychodu bez uposażeń. Pracodawcy obciążani są co więcej częścią składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, która podlega odliczeniom od dochodu firmy do opodatkowania.

Podatek od dywidendy

Dywidenda jest w Szwecji opodatkowana wg stawki 30% i tyczy się to zarówno przedsiębiorców lokalnych jak również zagranicznych, z tym że umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ustalone poprzez Szwecję z innymi krajami, w tym z Polską, pozwalają na zaawansowane obniżenie tego podatku.

Podatek od produktów i usług – VAT

System naliczania i rozliczania podatku VAT jest w Szwecji zgodny z ogólnymi zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej. Podstawowa stawka podatku VAT, zwanego w Szwecji “moms” (skrót od mervärdeskatt), wynosi 25%. Jednak obniżoną stawkę 12% wykorzystuje się np. do żywności i usług hotelowych, zaś stawką 6% objęte są przykładowo.: miesięczniki codzienne, książki, bilety wstępu na koncerty, do kina, teatru, cyrku i zoo, transport pasażerski. Od podatku VAT zwolnione są na przykład.: opieka medyczna, socjalna, usługi bankowe, majątkowe, edukacja. Więcej o podatku VAT można dowiedzieć się z broszury wydanej przez Szwedzki Urząd Skarbowy, dostępnej na stronie internetowej: download/18.731e901069429e49580001565/419j_sv.pdf” mce_href=”http://www.skatteverket.se/download/18.731e901069429e49580001565/419j_sv.pdf” target=”_blank”>http://www.skatteverket.se/download/18.731e901069429e49580001565/419j_sv.pdf

Przedsiębiorca nie musi rejestrować się w Szwecji jako podatnik VAT, jeżeli już inni ludzie jego nabywcy są w Szwecji zarejestrowani jako płatnicy podatku VAT.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do zarejestrowania się w Szwecji jako podatnik VAT o ile:

– przemieszcza towary potrzebne do prywatnej działalności do innego kraju Unii Europejskiej (UE) bez zmiany posiadacza towaru,

– sprzedaje towary bez podatku VAT do innego kraju UE, ponieważ klient powołuje się na numer swojej identyfikacji podatkowej VAT,

– sprzedaje towary lub usługi do kraju poza UE, bo posiada prawo do odliczenia w Szwecji naliczonego VAT-u.

Główna zasada jest taka, że przedsiębiorca zagraniczny płaci w Szwecji VAT tylko w wypadku dystrybucji produktów albo usług osobom prywatnym i tym kontrahentom, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT. Przedsiębiorcy zagraniczni, którzy będą prowadzić działalność gospodarczą w Szwecji, ale bez stałego miejsca działalności w Szwecji, muszą wypełnić zgłoszenie podatkowe dla przedsiębiorców zagranicznych (SKV 4632).

Pomocna w tym będzie broszura dostępna na stronie Szwedzkiego Urzędu Skarbowego Skatteverket:
pobierz/18.731e901069429e49580001566/419j_farg.pdf” mce_href=”http://www.skatteverket.se/pobierz/18.731e901069429e49580001566/419j_farg.pdf” target=”_blank”>http://www.skatteverket.se/pobierz/18.731e901069429e49580001566/419j_farg.pdf.

Formularz trzeba wypełnić w języku szwedzkim i przesłać na adres: Skatteverket, Utlandsenheten, SE-205 31 Malmö, Sverige Po wysłaniu wypełnionego formularza w terminie od dwóch do sześciu tygodni od złożenia przedsiębiorca otrzyma zaświadczenie o rejestracji jako podatnik F oraz otrzyma kartę podatnika F (“F-skattesedel”).

Przedsiębiorcy zagraniczni wykazują VAT w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej. Zobowiązani są także do składania w Szwecji kwartalnych treści podsumowujących, gdy spełnione są następujące trzy okoliczności:

1. obrót zwolniony jest z podatku VAT, ponieważ nabywca zarejestrowany jest jako podatnik VAT w innym państwie UE,

2. nabywca podał swój numer identyfikacji podatkowej VAT,

3. produkty są transportowane ze Szwecji do innego państwie UE. Przedsiębiorcy z Polski składają podania o zwrot podatku VAT w Szwecji do Urzędu Skarbowego w Malmö na wyżej podany adres.

Podatek akcyzowy

Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w Szwecji podlegają na przykład.:

– wyroby alkoholowe,

– wyroby tytoniowe,

– energia, dwutlenek węgla, siarka,

– pestycydy,

– nawozy sztuczne,

– żwir naturalny,

– odpady,

– loterie,

– nagrody z oszczędności,

– gry hazardowe,

– działalność reklamowa (ogłoszenia),

– korzyści z grupowego ubezpieczenia na życie.

Mężczyźni i kobiety ustalone do zapłaty podatku akcyzowego mają obowiązek zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym na specjalnym formularzu. Po zarejestrowaniu płatnik podatku akcyzowego otrzyma formularz zwrotu podatku, w którym będzie podana informacja o dacie, do której posiada być dokonany zwrot wynagrodzenia z podatku akcyzowego. Informacje o podatku do zapłaty pokazuje się w specjalnych dla poszczególnych grup podatku akcyzowego okresach. Zasadą jest, że okres ten wynosi jeden miesiąc, ale dla niektórych grup jest on dłuższy.

Zarejestrowany podatnik podatku akcyzowego musi przekazywać informacje do urzędu skarbowego też za okres, w którym podatek akcyzowy wynosił 0.

Składka na ubezpieczenia społeczne

Oprócz obciążeniami stricte podatkowymi na szwedzkim pracodawcy ciąży obowiązek odprowadzania części składki na ubezpieczenie pracownika. Ogólnie rzecz ujmując, całkowite obciążenie pracodawcy z tego tytułu wynosi ok. 33% podstawy opodatkowania, natomiast przepisy szwedzkie są w tej materii dosyć nieproste, dlatego dokładna wysokość składki może się nieco różnić w współzależności od konkretnego przypadku. Dla osób pracujących na własny rachunek stawka ubezpieczenia wynosi ok. 31% podstawy opodatkowania.

Podatek dochodowy od ludzi fizycznych

Na podatek dochodowy od osób fizycznych składają się podatki lokalne , a dodatkowo podatek państwowy. Stawki podatku dochodowego lokalnego są zróżnicowane i wahają się od 29% do 35% przychodu podlegającemu opodatkowaniu w skali rocznej, w zależności do gminy. Od kwoty dochodu podlegającemu opodatko waniu powyżej 290.000 SEK pobierane jest przy tym 20% – 25% podatku państwowego.

W Szwecji dochodem, który jest podstawą do płacenia podatku dochodowego od ludzi fizycznych ma możliwość być dochód gotówki z pracy najemnej, zysk pochodzący z samozatrudnienia oraz dodatkowo dochód gotówki z kapitału.

W Szwecji dochodem gotówki, który jest fundamentem do płacenia podatku dochodowego od ludzi fizycznych ma możliwość być profit z pracy najemnej, dochód gotówki pochodzący z samozatrudnienia , a dodatkowo dochód z kapitału.

Podatek od dochodu z pracy najemnej

ródłem dochodu z pracy najemnej jest wynagrodzenie za pracę, a też zasiłki, emerytury, odprawy, nagrody, diety podróżne oraz świadczenia niepieniężne takie jak np.: posiłki firmowe, wykorzystywanie samochodu służbowego, służbowe mieszkania. Znacząca większość świadczeń niepieniężnych szacowana jest według przyjętych stawek. Prócz tego każdy płaci składkę na emeryturę w wysokości 7%. Odliczenia możliwe są jedynie za wydatki wprost związane z pracą. Najbardziej popular ne odliczenie to koszty podróży “z” i “do” pracy.

Podatek od dochodu z samozatrudnienia

Do podstawy obliczenia wysokości podatku dochodowego wliczany jest także zysk z samozatrudnienia, który liczony jest od zysków netto z działalności po odliczeniu cen działalności. Strata brutto nie ma możliwość być odliczona z innych źródeł przychodu, ma możliwość być jedynie przeniesiona na kolejny rok. Dochód gotówki brutto po odliczeniu na składkę indywidualną jest dodawany do całościowego dochodu, który jest podstawą do obliczenia podatku lokalnego i państwowego.

Podatek od zysków kapitałowych

W Szwecji mężczyźni i kobiety fizyczne płacą podatki od profitów kapitałowych odsetek bankowych, dywidend, przychodów z operacji giełdowych, profitów z wynajmu lokali itd. Stawka tego podatku wynosi 30%.

Podatek majątkowy

Majątek osobisty o wartości powyżej 1.5 mln SEK dla własnych podatników i 2 mln SEK dla małżeństw jest opodatkowany stawką 1,5% rocznie. Pojęcie majątku osobistego obejmuje między innymi: zasoby kont bankowych, akcje, auta, łodzie, biżuterię. Podatek majątkowy włączony jest do wynagrodzenia indywidualnego.

Podatek od domów i mieszkań

Nieruchomości (lokale i domu) będące w posiadaniu ludzi fizycznych podlegają opodatkowaniu stawką 0,5-1%. Wartość nieruchomości dla celów podatkowych szacowana jest co 6 lat i wynosi ok. 75% wartości rynkowej.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od zmniejszenia i darowizn wynosi od 10 do 30%, w współzależności od wartości zmniejszenia lub darowizny i od tego czy darczyńca jest osobą spokrewnioną. Nalicza ny jest przez Urząd Skarbowy od darowizny o wartości powyżej 10.000 SEK.

Jak deklaruje się przychody w Szwecji

Ci, którzy mieszkają w Szwecji, są zarejestrowani w urzędzie skarbowym, a te mężczyźni i kobiety, które uzyskują przychody osoby fizyczne i przedsiębiorcy – posiadają konta podatkowe. Mężczyźni i kobiety te muszą złożyć deklaracje o przychodach w kolejnym roku dochodowym. Za rok dochodowy przyjmuje się okres od stycznia do grudnia.

W styczniu otrzymuje się wykazy z przychodami, jakie uzyskało się w ubiegłym roku, pracodawca wysyła je do pracowników i urzędu skarbowego. W kwietniu otrzymuje się z urzędu skarbowego specyfikacje wszystkich zysków oraz dodatkowo deklaracje podatkową, którą po kontroli, czy wszystkie profity zostały uwzględnione i czy zgadzają się sumy, trzeba podpisać i złożyć najpóźniej do 2 maja.

Deklarację można wysłać pocztą lub za pośrednictwem globalnej sieci, a jeżeli już nie posiada żadnych konwersji, deklarację o przychodach można również zaakceptować telefonicznie lub poprzez przesłanie SMS-u. Między 15 sierpnia a 15 września urząd skarbowy wysyła końcową decyzję o wysokości podatków i wyciąg z konta. Mężczyźni i kobiety, które zapłaciły za dużo otrzymają zwrot nadpłaconego podatku, a chłopcy i dziewczęta, które zapłaciły za niewiele muszą dokonać dopłaty w ciągu 90 dni.

Jeśli szukasz biura rachunkowego w Stockholm napisz do nas!

Leave a Comment